• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
  254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 • big.jpg

  กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

 • ล้างตลาดสด อบต.หนองฮี.jpg

  กิจกรรมจิตอาสา ล้างตลาดสดชุมชนหนองฮี

 • No Gift (1).jpg

  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

 • 1.pdf

  ประชาสัมพันธ์...เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีการศึกษา 2566

 • 54036.jpg

  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

 • 2.pdf

  ประชาสัมพันธ์เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 1675220015-.jpg

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

 • 5757.jpg

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565

 • งป.2566_0001_0001.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • e-bidding สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย ม.6.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร