• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
  254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 • 1675220015-.jpg

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

 • 5757.jpg

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565

 • งป.2566_0001_0001.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • e-bidding สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย ม.6.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 • 65297.jpg

  ประชาสัมพันธ์

 • 1 02.xlsx

  บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 01.xlsx

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเ.pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • 3374.jpg

  ประชาสัมพันธ์

 • 1656919909-2284.jpg

  หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร