• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

กิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม กำหนดให้มีการจัดทำแผนการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ- ส่งน้ำในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมซ้ำซากในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก อันเกิดจากวัชพืชหรือสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำหากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรหนองฮี พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน บ้านหนองฮี โดย นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองฮี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคูคลองระบายน้ำ - ส่งน้ำในพื้นที่ ณ บริเวณห้วยฮ่องน้อย ถึงฝายน้ำล้นห้วยแคน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม