• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติก 21-23 มิถุนายน2564

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าพลาสติก 21-23 มิถุนายน2564