• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก มอบมายให้ นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ วัดดำรงเมธายาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม