• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ไ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองฮี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 12 หมู่บ้าน