• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยัปลายทางก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง และเพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบแกนนำในการจัดการขยะต้นทาง แก่ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๘ ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งหมด ๑๘๐ ครัวเรือน โดยโดยมี นายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม