ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี