ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

วิสัยทัศน์/คำขวัญตำบลหนองฮี

วิสัยทัศน์

            " ตำบลน่าอยู่ คู่การพัฒนา พาชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงเศรษฐกิจพอเพียง "

 

คำขวัญตำบลหนองฮี


           " ข้าวมะลิหอม ออมทรัพย์ดีเด่น เน้นคุณธรรม  ผู้นำล้ำยุค ทุกฝ่ายสามัคคี "