ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

งบแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4