• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ข้อมูลหมู่บ้านตำบลหนองฮี

หมู่ที่ 1  บ้านหนองฮี          นายนิยม  กิมาลี                    ดำรงตำแหน่ง    กำนันตำบลหนองฮี
หมู่ที่ 2  บ้านหนองฮี          นายพิชิต  สุระทอน               ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านโพนทัน          นางวาสนา  ใจหาญ              ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านจรุกเตย          นายสยาม  คงอยู่                  ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านผักอีตู่            นางสาวทรงภพ  ไกรยะฝ่าย   ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านกุงโกน           นางคำจันทร์ ปิ่นแคน            ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านหนองกกคูณ   นายสมาน  สิทธิชำนาญ        ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านนาสะเดา        นายธีรพงษ์  เทพพงค์           ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน         

หมู่ที่ 9  บ้านโพนทันกลาง  นายสมาน  คำกรฤาชา          ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10  บ้านกรุงใหม่        นายลักษ์ชัย  หนันลี             ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11  บ้านหนองฮี         นายสถิน  นามวงค์               ดำรงตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12  บ้านหนองฮี         นายชาติสยาม  สมบัติกำไร  ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน