• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563