• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

กำนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564

องค์การบริารส่วนตำบลนองฮี
กำนดจ่ายเบี้ยยังชีพใ้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ในวันที่ 8  ตุลาคม 2564