• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดตอบแบบสำรวจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบสำรวจได้เลย
9 พ.ค. 65 | รับชม : 75 ครั้ง