• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประชาสัมพันธ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้งมติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ๑๐๐-๒๕๐ บาท/เดือน ขึ้นกับแต่ละช่วงอายุ เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยจะจ่ายครั้งแรก วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับ ๔ เดือน เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม"ช่วงอายุ" รายละเอียด ดังนี้