• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประชาสัมพันธ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ"การปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม"

ขอเชิญชวนจิตอาสาตำบลหนองฮีทุกท่าน ร่วมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ป่าสาธารณะบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม