• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
http://nonghee.go.th/client-upload/nonghee/download/OLD%20DOC.pdf