• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม 2563