• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกคูณถึงบ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)