ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

สารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

 

saraban_06480203@dla.go.th

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร
 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง


จ่าเอกทวีศักดิ์  ด้วงโต้ด
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 087-0185421

นางสาววิลาวัลย์  คงอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 042-190136

 


 


 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 399 ครั้ง