ศูนย์บริการร่วม One Stop Service : OSS
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่


http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1590434208419

เบอร์ไทร์ศัพท์ 0-4219-0138


วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - รับชม : 488 ครั้ง