• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
    254 หมู่ 6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ทั่วไป 1 ก.พ. 66
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ม.ค. 66
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 3 ม.ค. 66
4 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 1 พ.ย 65
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงโกน-บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ต.ค. 65
7 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 26 ต.ค. 65
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
9 บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 19 ส.ค. 65
11 ประกาศการขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ทั่วไป 18 ส.ค. 65
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 ส.ค. 65
13 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 11 ก.ค. 65
14 หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ทั่วไป 4 ก.ค. 65
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
16 วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 (ASEAN Dengue Day) ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
17 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั่วไป 9 พ.ค. 65
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กทอ. 64-07-0270 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มี.ค. 65
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
20 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
21 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสรุปผลการประชุม งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ตอนที่ 3-5 ทั่วไป 7 มี.ค. 65
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 มี.ค. 65
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กทอ. 64-07-0207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 65
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 65
25 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาโครงการความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ ทั่วไป 18 ก.พ. 65
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 17 ก.พ. 65
27 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
28 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
29 ประชาสัมพันธ์ 6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (Vaccine Passport) ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
30 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 (โดยวิธีคัดเลือก) จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ธ.ค. 64
31 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
32 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองฮี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ทั่วไป 30 ก.ย. 64
33 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป 29 ก.ย. 64
34 โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 29 ก.ย. 64
35 โครงการอบรมภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 29 ก.ย. 64
36 กำนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 27 ก.ย. 64
37 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1, 2, 11, 12 ตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 64
38 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเเละผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2564 ทั่วไป 1 ก.ย. 64
39 แผนผังตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 31 ส.ค. 64
40 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 ทั่วไป 23 ส.ค. 64
41 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 23 ส.ค. 64
42 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม ทั่วไป 11 ส.ค. 64
43 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเเละผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2564 ทั่วไป 2 ส.ค. 64
44 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 21 ก.ค. 64
45 ประชาสัมพันธ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ทั่วไป 6 ก.ค. 64
46 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ทั่วไป 6 ก.ค. 64
47 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ - กู้ภัย) ทั่วไป 5 ก.ค. 64
48 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองฮี ทั่วไป 3 ก.ค. 64
49 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่ตำบลหนองฮี ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
50 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
51 กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและขับไล่แมลงพาหะนำโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลหนองฮี ตามโครงการชาวหนองฮีร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั่วไป 28 มิ.ย. 64
52 ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเพื่อนำมาแก้ไขงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
54 โครงการชาวตำบลหนองฮี รวมพลังสร้างสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ สุรา ประจำปี 2564 ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
55 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
56 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกกคูณ ถึง บ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกกคูณ ถึง บ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
58 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป 18 พ.ค. 64
59 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ทั่วไป 7 พ.ค. 64
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกคูณถึงบ้านนายอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 64
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถนน คสล.สายหนองกกคูณถึงบ้านนายอ หมู่ที่ 7) จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 64
62 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละพิการประจำเดือนเมษายน 2564 ทั่วไป 5 เม.ย. 64
63 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบัว-บ้านนาสะเดา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มี.ค. 64
65 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน Covid - 19 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
66 รายงานการตรวจสภาพตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 3 มี.ค. 64
67 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564 ทั่วไป 1 มี.ค. 64
68 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
69 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
70 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
71 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทั่วไป 11 ก.พ. 64
72 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 9 ก.พ. 64
73 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
74 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมาใน บ้านโพนทันหมู่ที่ 3 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 64
75 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 13 ม.ค. 64
76 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2564 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
77 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
78 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ทั่วไป 2 ธ.ค. 63
79 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
80 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 4 พ.ย 63
81 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั่วไป 4 พ.ย 63
82 โครงการหมอชาวบ้านตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ต.ค. 63
83 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป 4 ต.ค. 63
84 โครงการอบรมภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 28 ก.ย. 63
85 โครงการ 3 กลุ่มวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 28 ก.ย. 63
86 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย ตำบลหนองฮี ปี 2563 ทั่วไป 25 ก.ย. 63
87 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.ย. 63
88 โครงการสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบลหนองฮีรวมพลังสร้างเกาะด้วยหัวใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 ทั่วไป 31 ส.ค. 63
89 โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหนองฮี ปี 2563 ทั่วไป 26 ส.ค. 63
90 กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 ทั่วไป 15 ส.ค. 63
91 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2563 ทั่วไป 7 ส.ค. 63
92 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วไป 27 ก.ค. 63
93 กิจกรรมล้างตลาด ทั่วไป 14 ก.ค. 63
94 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ทั่วไป 10 ก.ค. 63
95 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 2 ก.ค. 63
96 ข้อมูลสุนัขและแมว ปี 2563 ทั่วไป 24 มิ.ย. 63
97 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองฮี ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
98 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทั่วไป 4 มิ.ย. 63
99 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 ทั่วไป 1 มิ.ย. 63
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อบต.หนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ค. 63
101 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อบต.หนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 63
102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ค. 63
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 เม.ย. 63
104 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ทั่วไป 21 เม.ย. 63
105 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ทั่วไป 2 เม.ย. 63
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย ทั่วไป 25 มี.ค. 63
107 ข้อมูลพื้นฐานตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 2 มี.ค. 63
108 การแยกขยะลด โลก ร้อน ทั่วไป 10 ก.พ. 63
109 การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้่ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั่วไป 3 ก.พ. 63
110 การคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล ทั่วไป 23 ม.ค. 63
111 10 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั่วไป 14 ม.ค. 63
112 อบต.หนองฮี ร่วมกับ เครือข่าย อถล. /จิตอาสา/ภาคประชาชน เดินรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ทั่วไป 13 ม.ค. 63
113 การเลี้่ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลฝอย สำหรับครัวเรือน ทั่วไป 6 ม.ค. 63
114 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2563 ทั่วไป 3 ม.ค. 63
115 โครงการปรับปรุงตลาดสดชุมชนหนองฮี ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
116 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 11 ธ.ค. 62
117 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2562 ทั่วไป 29 พ.ย 62
118 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 25 พ.ย 62
119 แผนลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ทั่วไป 18 พ.ย 62
120 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 7 ต.ค. 62
121 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ทั่วไป 16 ก.ย. 62
122 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั่วไป 16 ก.ย. 62
123 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 3 ก.ย. 62
124 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562 ทั่วไป 15 ส.ค. 62
125 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2562 ทั่วไป 30 ก.ค. 62
126 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 24 มิ.ย. 62
127 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2563 ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
128 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
129 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 17 พ.ค. 62
130 ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 17 พ.ค. 62
131 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าวัดทำบุญวันวิสาขบูชา ทั่วไป 15 พ.ค. 62
132 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญสร้างอภิมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ทั่วไป 1 เม.ย. 62
133 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 7 มี.ค. 62
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.100 - 02 สายบ้านนาบัว - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.พ. 62
135 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายฉางข้าวนายเกษมศักดิ์ถึงสี่แยกวัดป่าศรัทธาธิการาม หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 62
136 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากนานายภูษา - ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านผักอีตู่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 62
137 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยแคน หมู่ที่ 9 บ้านโพนทันกลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
138 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแดนพนม - ร้านขนมจีนนางภักดี หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
139 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 62
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.100 - 03 ฯ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 62
141 ประกาศก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสะเดา หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ม.ค. 62
142 ประกาศก่อสร้างถนน คสล. บ้านจรุกเตย หมู่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 62
143 กำหนดการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทั่วไป 23 ส.ค. 61
144 Infographic แนวปฎิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั่วไป 10 ส.ค. 61
145 ประชาสัมพันธ์กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ทั่วไป 10 ส.ค. 61
146 ประชาสัมพันธ์ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ทั่วไป 23 ก.ค. 61
147 ประชาสัมพันธ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ"การปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" ทั่วไป 23 ก.ค. 61
148 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 31 ม.ค. 61
149 บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 31 ม.ค. 61
150 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 61
151 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 60
152 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั่วไป 6 ต.ค. 60
153 ประกาศ อบต.หนองฮีเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฯ ทั่วไป 28 ก.ย. 60
154 ประกาศ อบต.หนองฮี เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป 28 ก.ย. 60
155 ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยฯ ทั่วไป 11 ก.ย. 60
156 การเฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออก ทั่วไป 7 มิ.ย. 60
157 เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทั่วไป 7 มิ.ย. 60
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ย 59
159 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ต.ค. 59
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.)ศพด.3 (แบบตกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 59