-

โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคคากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคคากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป โดยมี นายโกเมศ คงอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และ พ.จ.อ.สุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลพระซอง ค่ะ