-

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อปท.

 
1.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
2.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับ
 
3.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย
46)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี