-

ข้อมูลหมู่บ้านตำบลหนองฮี

ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีทั้งหมด  12 หมู่บ้าน  ดังนี้
          หมู่ที่ 1  บ้านหนองฮี               นายนิยม  กิมาลี                        ดำรงตำแหน่ง     กำนันตำบลหนองฮี
          หมู่ที่ 2  บ้านหนองฮี               นายพิชิต  สุระทอน                   ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 3  บ้านโพนทัน              นางวาสนา  ใจหาญ                  ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 4  บ้านจรุกเตย              นายสยาม  คงอยู่                      ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5  บ้านผักอีตู่                 นางสาวทรงภพ  ไกยฝ่าย        ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 6  บ้านกุงโกน                นางคำจันทร์ ปิ่นแคน               ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 7  บ้านหนองกกคูณ      นายสมาน  สิทธิชำนาญ          ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8  บ้านนาสะเดา             นายธีรพงษ์  เทพพงค์             ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน         

          หมู่ที่ 9  บ้านโพนทันกลาง     นายสมาน  คำกรฤาชา             ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10  บ้านกรุงใหม่            นายลักษ์ชัย  นวลงาม             ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11  บ้านหนองฮี              นายสถิน  นามวงค์                   ดำรงตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 12  บ้านหนองฮี             นายชาติสยาม  สมบัติกำไร     ดำรงตำแหน่ง      ผู้ใหญ่บ้าน