-

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 2 2
ข้าราชการครู 0 0 0
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 2 0 2
ลูกจ้างประจำ 1 8 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 0 0 0
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 32 40 72
รวมทั้งหมด 32 40 72