-

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ
ตำบลหนองฮี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นที่ดอนลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น พื้นที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 160 - 180 เมตร

สภาพภูมิอากาศ
ตำบลหนองฮี  มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล
                     ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 
                     ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
                     ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี  ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 254 หมู่ที่  6  ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ทำการอำเภอปลาปาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลาปากประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม  ประมาณ  50  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบลกุตาไก้  และตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
                  ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ตำบลพระซอง และตำบลนาเลียง
                  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ตำบลนางาม ตำบลเรณู และตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
                  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี  มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ  74.76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  45,952 ไร่