-

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห้งความโปร่งใส