-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี วัด โรงเรียน ซึ่งมี 6 ศาสนสถาน และ 6 สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาวัดอย่างยั่งยืน จัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นรมณียสถานพร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมบุคลิกภาพนำไปสู่สังคมที่ดี